Career

If you are interested in joining our team, please apply with your detailed resume,
expected salary and a recent photograph, to the contact form below:
 

ตำแหน่งงานว่าง

 • พนักงานการตลาด

  หน้าที่ความรับผิดชอบ

  - วิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาดและความต้องการของลูกค้า
  - นำข้อมูลที่วิเคราะห์ได้ ไปวางแผนและปฏิบัติ เพื่อขยายฐานลูกค้าและเพิ่มยอดขายให้กับองค์กรณ์ได้
  - วางแผนการทำงาน กำหนดเป้าหมาย และประเมินผล
  - จัดทำเครื่องมือทางการตลาดสู่กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย เช่น Website Brochure Facebook Line เป็นต้น
  - ประสานงานฝ่ายขาย,ฝ่ายออกแบบ,จัดซื้อ และหน่วยงานที่เกีี่ยวข้อง

  คุณสมบัติ เพศ : ชาย , หญิง
  อายุ(ปี) : 22 ปีขึ้นไป
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาโท
  ประสบการณ์(ปี) : ไม่ระบุ
  อื่นๆ : ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • ประชาสัมพันธ์

  หน้าที่ความรับผิดชอบ

  ปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง
  เพศหญิง อายุ  23-30 ปี
 • เจ้าหน้าที่ออกแบบผลิตภัณฑ์

  หน้าที่ความรับผิดชอบ

  1. จบปริญญาตรี สาขา Product Design , Ceramic Design , ID Design

  2. สามารถใช้โปรแกรมเพื่อการออกแบบได้ เช่น Photoshop , Illustrator , Rhino , Autocad , 3D Mac

   

ใบสมัคร / Employment Application

พูด ::
อ่าน ::
ฟัง ::
เขียน ::