Image 2

Revirie-Platinum Vista Shape

 

Brand : Royal Fine China

Pattern : Revirie-Platinum Vista Shape

Style : Modern